[PHP] – Bài 3: Câu lệnh điều kiện trong PHP – Hàm isset và empty

0 4.379

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu điều kiện trong PHP. Ngoài ra, mình cũng hướng dẫn thêm 2 hàm quan trọng thường sử dụng trong câu điều kiện là isset()empty().

Video Câu lệnh điều kiện trong PHP

Hướng dẫn chi tiết

"Thăm ngàn, kẹp ngần nhưng vẫn không đủ chai ni (trả nợ)" nên dành vài dòng cho QUẢNG CÁO

Các bạn cần hosting PHP - WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có thể chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn đăng ký hosting từ link quảng cáo, mình sẽ có một ít tiền để duy trì và "chai ni".

Câu lệnh điều kiện là gì?

Câu lệnh điều kiện  cho phép ta xử lý các trường hợp có thể phát sinh khi chạy chương trình và thay đổi hướng xử lý cho từng trường hợp. Nếu điều kiện là đúng (true) thì chương trình sẽ được thực hiện. Nếu điều kiện đưa ra là sai (false) thì nội dung công việc đó sẽ không được thực hiện, hoặc thực hiện một công việc khác thay thế.

Câu điều kiện IF – ELSE

Cú pháp câu lệnh IF

// IF
if($dieu_kien){
  // chạy khi điều kiện đúng
}

if($dieu_kien):
  // chạy khi điều kiện đúng
endif;
<p>Cú pháp câu lệnh IF - ELSE</p>
// IF - ELSE
if($dieu_kien){
  // chạy khi điều kiện đúng
}
else{
  // chạy khi điều kiện sai
}
if($dieu_kien):
  // chạy khi điều kiện đúng
else:
  // chạy khi điều kiện sai
endif;

Câu lệnh SWITCH – CASE và IF – ELSEIF – ELSE

// Switch - Case
switch($dieu_kien){
  case 'giatri1':
    // Nếu $dieu_kien == giatri1, xử lý
    break; // dừng
  case 'giatri2':
    // Nếu $dieu_kien == giatri2, xử lý
    break;
  default: 
    // Phương án cuối cùng
  ;
}
$bien = 5;
switch($bien){
  case 1:
    echo "Đây là trường hợp 1";
    break;
  case 2:
    echo "Đây là trường hợp 2"; 
    break;
  case 3:
    echo "Đây là trường hợp 3";
    break;
  default: 
    echo "Đây là trường hợp cuối cùng";
}
if($bien === 1){
  echo "Đây là trường hợp 1";
} 
elseif($bien === 2){
  echo "Đây là trường hợp 2";
}
else{
  echo "Đây là trường hợp cuối cùng";
}

Hàm isset() và empty()

Hàm isset: Kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo hay chưa. Nếu đã tồn tại, isset sẽ trả về giá trị true.

"Thăm ngàn, kẹp ngần nhưng vẫn không đủ chai ni (trả nợ)" nên dành vài dòng cho QUẢNG CÁO

Các bạn cần hosting PHP - WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có thể chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn đăng ký hosting từ link quảng cáo, mình sẽ có một ít tiền để duy trì và "chai ni".

Hàm empty: Kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo và có dữ liệu hay chưa. Nếu giá trị bằng 0, chuỗi rỗng, khởi tạo nhưng chưa có giá trị thì empty trả về true.

$bien_chuoi_rong = '';
$bien_so_0 = 0;
$bien_false = false;
$bien_null = null;
// $bien_chua_khoi_tao chưa khởi tạo
var_dump(isset($bien_chuoi_rong)); // true
var_dump(isset($bien_so_0)); // true
var_dump(isset($bien_false)); //true 
var_dump(isset($bien_null)); // false
var_dump(isset($bien_chua_khoi_tao)); // false

var_dump(empty($bien_chuoi_rong)); // true
var_dump(empty($bien_so_0)); // true
var_dump(empty($bien_false)); //true 
var_dump(empty($bien_null)); // true
var_dump(empty($bien_chua_khoi_tao)); // true

Các bạn có thể sử dụng isset() hoặc !empty() như nhau. !empty() sẽ chặt chẽ hơn vì kiểm tra biến tồn tại + có dữ liệu.

Code demo: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.