[PHP] – Bài 12: Thao tác với FILE trong PHP

0 5.213

Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số những thao tác cơ bản về thao tác với FILE trong PHP như mở file, lấy dữ liệu, ghi mới, xóa, sửa.

Video Thao tác với FILE trong PHP

Hướng dẫn chi tiết

Có làm thì mới có ăn như ai đó từng nói - Vài dòng ngắn cho QUẢNG CÁO nhé

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn đăng ký và sử dụng hosting từ link trên, Góc Làm Web sẽ có một ít tiền để duy trì. 

Mở file

Để mở một file chúng tôi sẽ dùng hàm fopen($path, $mode).

Trong đó

 • path: đường dẫn file
 • mode: chế độ mở file (mở để ghi, xem, sửa, tạo file mới …).
$myfile = fopen('1.txt','r');

Chúng ta có một số mode như bảng sau:

"Người ta tắt AdsBlock không phải vì người ta dại, mà người ta quý mình nên coi quảng cáo"

Hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

File có nghĩa là tập tin nhưng mình gọi là file cho ngắn gọn câu chữ nhé.

Modes Description
r Mở file chỉ để đọc. Con trỏ bắt đầu từ đầu file.
w Mở ra chỉ để ghi. Xóa toàn bộ nội dung trong file hoặc tạo file mới nếu file chưa tồn tại. Con trỏ bắt đầu từ đầu file.
a Mở ra chỉ để ghi. Giữ lại nội dung file nếu có. Con trỏ bắt đầu ở cuối file. Tạo mới file nếu file chưa tồn tại.
x Tạo mới file để ghi. Trả về FALSE hoặc lỗi nếu file đã tồn tại.
r+ Mở file để đọc/ghi. Con trỏ nằm ở cuối file
w+ Mở file để đọc/ghi. Xóa toàn bộ nội dung trong file hoặc tạo file mới nếu file chưa tồn tại. Con trỏ bắt đầu từ đầu file.
a+ Mở file để đọc/ghi. Giữ lại nội dung file nếu có. Con trỏ bắt đầu ở cuối file. Tạo mới file nếu file chưa tồn tại.
x+ Tạo ra file mới để đọc/ghi. Trả về FALSE hoặc lỗi nếu file đã tồn tại.

Đọc nội dung file

Để đọc nội dung file đã mở, chúng ta dùng hàm fread( $filename, $filesize);

 • file –  file cần đọc.
 • filesize – Số byte tối đa cần đọc.
$myfile = fopen('1.txt','r');
$content = fread($myfile, filesize('1.txt'));
var_dump($content);

Chúng ta dùng hàm fopen để lấy giá trị cho file. Đối với tham số filesize, chúng ta dùng hàm filesize(‘đường dẫn file’);

Ghi file

Để ghi dữ liệu vào file, chúng ta sẽ dùng hàm fwrite( $file,  $content ).

$myfile = fopen('2.txt','a+');
$content = 'Đây là nội dung file 2 + 1';
fwrite($myfile, $content);
fclose($myfile);

Đóng file

Sau khi mở, ghi, đọc, các bạn cần phải đóng file bằng hàm fclose($file);

file_get_contents

Cách sử dụng: file_get_contents( $filename, $use_include_path , $context , $offset , $maxlen);

 • $filename là đường dẫn tới file cần đọc.
 • $use_include_path là tham số, quy định có sử dụng hằng số FILE_USE_INCLUDE_PATH làm môi trường tìm kiếm file hay không.
 • Từ PHP 5.0.0 đến nay, $use_include_path sẽ mang hai giá trị FILE_USE_INCLUDE_PATH  hoặc NULL.
 • $context  là kết quả trả về của hàm stream_context_create(), nếu bạn không cần sử dụng ngữ cảnh tùy chỉnh có thể bỏ qua tham số này.
 • $offset là vị trí bắt đầu đọc, nếu mang giá trị âm, việc đọc sẽ bắt đầu từ cuối file. nếu không được truyền vào, việc đọc sẽ bắt đầu từ đầu file.
 • $maxlen là chiều dài tối đa mà hàm sẽ đọc. Nếu không truyền hàm sẽ đọc đến cuối file.

Hàm file_get_contents dùng để đọc nhanh dữ liệu trong file thay vì phải open, read, close.

$content = file_get_contents('3.txt');
echo $content;

file_put_contents

Cú pháp: file_put_contents( $filename, $data, $flag);

Trong đó:

$filename là đường dẫn tới file.

$data là nội dung của file.

$flag là tham số, mang một trong các giá trị sau:

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH : hàm sẽ tìm kiếm $filename trong include directory.
 • FILE_APPEND : nếu file đã tồn tại, hám sẽ không ghi đè $data vào nội dung sẵn có mà sẽ nối $data vào cuối file.

Tài liệu bài học: Download

Tham khảo thêm:

https://www.w3schools.com/php/php_file_open.asp

https://www.w3schools.com/php/php_file_create.asp

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.