Chuyên mục JavaScript cơ bản

JavaScript cơ bản

⚡️ Khóa học javascript cơ bản cung cấp cho các bạn các kiến thức nền tảng để có thể nghiên cứu, tìm hiểu những phần nâng cao, framework của javascript như jQuery, Bootstrap, …

⚡️ Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa ra, javascript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website.

⚡️ Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, … thậm chí các trình duyệt trên thiết bị di động cũng có hỗ trợ.

⚡️ Các framework và thư viện của javascript

+ jQuery: Một thư viện rất mạnh về hiểu ứng

+ nodeJS: dùng để lập trình cho server

+ ReactJS, AngularJS, VueJS phát triển cho front-end

+ React Native: phát triển ứng dụng cho di động.