Chuyên mục JavaScript

JavaScript

Bài 9: History và Cookie trong Javascript

Bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai thành phần đầu tiên của BOM là window và location. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về history và cookie trong Javascript. History - Lịch sử duyệt web Một số thao tác với history phổ biến là…
Đọc thêm...

Bài 8: Window và Location trong JavaScript

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đối tượng liên quan đến trình duyệt trong Javascript - hay còn gọi là BOM. Hai đối tượng đầu tiên chúng ta tìm hiểu là window và location trong JavaScript. Các đối tượng liên quan đến trình…
Đọc thêm...