Bài 5: Cấu trúc vòng lặp trong JavaScript

1 2.965

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn về cấu trúc vòng lặp trong Javascript. Mình sẽ lần lượt giới thiệu về vòng lặp FOR, WHILE, DO – WHILE và một ít kiến thức về đệ quy.

Video – Cấu trúc vòng lặp trong JavaScript

Hướng dẫn chi tiết

Có làm thì mới có ăn như ai đó từng nói - Vài dòng ngắn cho QUẢNG CÁO nhé

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn đăng ký và sử dụng hosting từ link trên, Góc Làm Web sẽ có một ít tiền để duy trì. 

Vòng lặp FOR

+ Vòng lặp for thường được dùng khi chúng ta biết rõ số lần lặp

+ Cấu trúc của vòng lặp for

for ( var biến đếm = giá trị bắt đầu, điều kiện dừng, xử lý biến đếm){
câu lệnh xử lý
}

ví dụ: bạn chạy thử đoạn script sau và xem kết quả trên màn hình console nhé

"Ra đời, cuộc sống bươm chải, có làm vẫn không có ăn" nên phải gắn QUẢNG CÁO

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn
for (var i = 1; // biến đếm, biến điều kiện
i <=10; // điểm dừng
i++ // quy luật, xử lý biến đếm
) {
console.log(i) // câu lệnh
}

Vòng lặp WHILE

+ Vòng lặp while thường dùng khi không biết trước được số lần lặp.

+ Cấu trúc vòng lặp while

while( điều kiện chạy ) {
câu lệnh xử lý
}

Ví dụ: các bạn chạy thử đoạn mã sau

var a = 10
// ktra điều kiện trước, rồi mới chạy
while(a<10){
console.log(a+' while')
}

Vòng lặp DO – WHILE

+ Vòng lặp do – while tương tự như while, chỉ chạy khi thỏa điều kiện.

+ Sự khác biệt giữa while và do -while là while kiểm tra điều kiện rồi mới chạy, còn do -while thực hiện lệnh 1 lần rồi mới kiểm lại điều kiện.

Ví dụ: cũng với biến a như trên

// chạy 1 lần, rồi ktra lại
do {
console.log(a+' do while')
}
while(a<10)

Kết quả bạn tự so sánh nhé

Đệ quy

Chúng ta có thể tạo ra một vòng lặp bằng cách tạo ra một hàm xử lý trong đó gọi lại chính nó.

Các bạn có thể xem thêm ví dụ về đệ quy trên trang Mozilla developer.

Biến đổi vòng lặp

Chúng ta có thể biến đổi for thành vòng lặp theo điều kiện chạy như while bằng cách tách các thành phần trong câu lệnh for. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo trong for vẫn phải đủ 2 dấu chấm phẩy.

for(var i=1;;){
  if(i<=10){
   console.log(i)
   i++
  }else{
   break
  }
}

Ứng dụng vòng lặp trong xử lý mảng

Mảng array là gì?

Mảng là một tập hợp các phần tử lại và mỗi phần tử sẽ được đánh dấu một vị trí trong tập hợp đó. Trong javascript, các phần tử sẽ được đánh dấu từ bắt đầu từ số 0. Các phần tử của mảng sẽ bao gồm giá trị và vị trí trong mảng.

Khai báo mảng

var arr = new Array()  // tạo mảng chưa có dữ liệu

hoặc

var arr = new Array(1, 2, 3}

bạn cũng có thể khai báo mảng bằng ngoặc vuông [ ]

var arr = [1, 2, 3]

Trong ví dụ trên, mảng có 3 giá trị là 1, 2, 3 tương ứng với 3 vị trí 0, 1, 2

Để truy cập đến phần tử, chúng ta dùng tên_mảng[vị trí của phần tử]

Xử lý mảng bằng cấu trúc vòng lặp for và for in

Tạo mảng như sau.

var arr= ['12','today','ngày mai',4, 10,'hello']

In ra từng phần tử trên màn hình console

for(var i = 0; i<arr.length; i++){
console.log(arr[i])
}

Ý nghĩa:

+ Biến i sẽ đại diện cho vị trí của phần tử trong mảng. Bắt đầu từ vị trí 0, đến vị trí cuối = chiều dài mảng – 1. Giá trị của i sẽ tăng dần.

+ truy xuất tới phần tử bằng cách gọi tên_mảng[vị trí của phần tử]

Vòng lặp for in

for(var i in arr){
  console.log(arr[i])
}

Ý nghĩa của vòng lặp for in là duyệt qua lần lượt từng phần tử trong mảng.

Code mẫu: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Liên h

Bạn cũng có thể thích
 1. Binh Nguyen nói

  Thank you

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.